ÂE²±¬ì»ö¦³­­¤½¥q(鸿²±¬ì仪¦³­­¤½¥q)
  GREEN TREE SCIENTIFIC & INSTRUMENT CO.


1

¤½¥q²¤¶

1

       ÂE²±¬ì»ö¦³­­¤½¥q¥D­n¥N²z¾P°â¥@¬Éª¾¦W¼tµPªº»ö ¾¹¡A¥H±M·~ªº§Þ³N¡A¨}¦nªºªA°È¡A³Ì¨Îªº«~½è¡A¦X²zªº»ù®æ¡A´£¨Ñ«È¤á±M·~ªº¤Æ¾Ç¤ÀªR©M¥Ûªo²£«~´ú¸Õ»ö¾¹¡C

       ¤½¥q¸gÀç²z©À¤@ª½ªÃ«ùµÛ¡G¸ÛÀµ¡B­t³d¡B¥ÃÄòªº­ì«h¡A¥H§óºë±K ¡B§ó±M·~¡B§ó¨³³tªºªA°È«~½è¡Aº¡¨¬«È¤á»Ý¨D¡C 

¥x¥_Á`¤½¥q

meretriciously

°ª¶¯¤À¤½¥q

°ª¶¯¥«¹ª¤s°Ï©ú¸Û¥|¸ô6¸¹4¼Ó

¥i·ü¹q¤l(¤W®ü)
°Ó¶T¦³­­¤½¥q

¤W®ü¥«®}¶×°Ï¤¤¤s¦è¸ô2366§Ë1¸¹203«ÇTel       : 021-54488867
Fax       :
021-34140599
E-mail   :
kemu-kem@163.com
Website:
(202) 365-5554

¹q¸Ü¸¹½X

(02)85123081(¥x¥_) 
(07)5551086(°ª¶¯)

¶Ç¯u¸¹½X

(02)85123082 (¥x¥_) 
(07)5551635(°ª¶¯)

¤½¥qºô§}

/www.greentree.com.tw

¹q¤l¶l¥ó

greentree@hibox.hinet.net

¡@